Cape Fear 2

Tuin van Holland

De stukken

Boven water 

Een onwetenschappelijke zoektocht naar het bestaan van de Nederlander aan de hand van archeologische vondsten, opgediept uit zesentwintighonderd jaar geschiedenis van de lage landen.

Iedereen start in de grote zaal, waar het publiek dwars door de eeuwen heen van het ene naar het andere verhaal meegenomen wordt. Jaartallen die u ooit leerde komen weer boven.... 

De Gouden Eeuw 

Willem de Zwijger, Johan van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt. Er worden drie stukken rond deze historische figuren gespeeld, die in de Gouden Eeuw een onnatuurlijke dood stierven. Willem van Oranje werd vermoord, Van Oldenbarnevelt werd terechtgesteld na een schijnproces en de gebroeders De Witt werden door een opgejutte menigte gelyncht. 

De opstand 

Of het verhaal van de rampzalige tweede veldtocht van prins Willem van Oranje naar de Nederlanden in het jaar 1572, waarin hij tenslotte naar Holland vlucht om er zijn graf te vinden.

1572. De inname van Den Briel? De bezetting van Bergen? De martelaren van Gorkum? De Eerste Vrije Statenvergadering in Dordrecht? De Bartholomeüsnacht? Wie was Juliana van Stolberg? Charlotte de Bourbon? Louise de Coligny?  

Barnevelt 

Of de overwinning van prins Maurits van Oranje op de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, eerste staatsman van de Republiek, in het jaar 1619.

1619. Het Binnenhof in Den Haag? Daar werd toen iemand onthoofd? De eerste staatsman van de Republiek! Na een ophefmakend proces... Een schijnproces? Wat zegt de Synode van Dordrecht u nog? Slot Loevestein? Hugo de Groot? Wie was Maria van Utrecht? Louise de Coligny? Jan Francken? 

Het rampjaar 

Of de moord op de gebroeders De Witt onder leiding van Cornelis Tromp, vurig aanhanger van prins Willem III van Oranje, in het jaar 1672 waarin het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos, ternauwernood aan de ondergang ontsnapt.

Oorlog. De Engelsen komen over zee, de Fransen vanuit het zuiden en de Duitsers uit het oosten. De Amsterdamse beurs klapt in elkaar. Bij de Gevangenpoort in Den Haag worden de gebroeders De Witt brutaal afgeslacht. De zeebonken Tromp en De Ruyter staan tegenover elkaar. Een burgeroorlog dreigt. 

Markt 

De koopman en de dominee, of hoe men bij het scheiden van de markt de Hollander leert kennen.

Het publiek loopt over een markt in de foyer en de grote zaal en ziet overal kleine podia waarop zich grote drama's afspelen: opstanden, rellen, moorden, liederen en getuigenissen uit een ver verleden. U eet typisch Nederlandse gerechten. 

De dijkgraaf, de koopman en de dominee 

Nederland heeft iets met water. Geen land dreef zoveel handel met zoveel verschillende overzeese culturen. De dijkgraaf, de koopman en de dominee zijn dan ook de oppergoden van het Nederlands mythologisch universum. Drie op een epische manier en in een originele vormgeving gemaakte themastukken. 

Water

Ik worstel en kom boven 

Water is beweging. Een zee kent eb en vloed. De Nederlanden zijn een moerassig veengebied waarlangs het water van noordwest Europa de zee instroomt. Door de verstedelijking in de Middeleeuwen, en als gevolg daarvan het droogleggen van veengebieden die een natuurlijke buffer zijn tegen het hoge zeewater, volgde de ene overstromingsramp na de andere. Menselijk ingrijpen verstoorde een ecologisch evenwicht. Een verhaal over de strijd tegen de kracht van water en de eigen vergankelijkheid. 

Geld en geloof

God zij met ons 

Is de Tachtigjarige Oorlog nu een godsdienstoorlog of een conflict in handelsbelangen? Aangezet door Luther en Erasmus schudden de Nederlanden het Spaans Katholieke juk van zich af. De handelsbelangen van de steden werden het best verdedigd door zich te verenigen in de Verenigde Provinciën. Amsterdam werd het financiële en economische centrum van de wereld. Over beurscrashes en fundamentalisten. 

Onze koloniën

Mare Liberum, de zee is van iedereen, de buit gerechtvaardigd 

 

De VOC is de eerste multinational van de wereld. Gefinancierd door meerdere aandeelhouders uit de Verenigde Provinciën en gesteund door een slagkrachtige marine, haalt zij technologisch beter uitgeruste schepen, goederen en rijkdommen uit de hele wereld naar Nederland. Over de zoektocht naar goud en zout en andere overzeese avonturen. 

illustratie van Aus Greidanus

Onder Water 

Een onhistorisch toekomstperspectief van Nederland aan de hand van eeuwenoude verhalen en dingen die voorbijgaan.

 

Het publiek is weer terug in de grote zaal. Een toekomstvisioen? Als de klimaatsverandering doorgaat en de temperatuur blijft stijgen, dan gaan we met z'n allen kopje onder. Wat doen we? Heeft de mens ooit lering getrokken uit zijn geschiedenis? De Appel zoekt met een knipoog naar een hoopvolle uitweg.

| Meer